در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۷۳۲۲۵
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۹
فهرست دروس و کتابهای منبع سئوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بر اساس «نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳» در دفترچه ثبت نام کنکور منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری دانا فهرست دروس و کتاب های منبع سئوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بر اساس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ در دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

ثبت نام در کنکور سراسری ۱۴۰۱ از روز ۱۰ بهمن آغاز شده است و فرصت ثبت نام تا ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ ادامه دارد.

کنکور سراسری ۱۴۰۱ در روزهای چهارشنبه ۸ تیر، پنجشنبه ۹ تیر، جمعه ۱۰ تیر و شنبه ۱۱ تیر سال ۱۴۰۱ برگزار می شود.

الف ـ دروس عمومی

نام درسنام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)۱۱۰۲۰۱دهم۱۳۹۸
فارسی (۲)۱۱۰۲۰۱یازدهم۱۳۹۹
فارسی (۳)۱۱۰۲۰۱دوازدهم۱۴۰۰
۲- زبان عربیعربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۶دهم۱۳۹۸عمومی غیرگروه آزمایشی علوم انسانی
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۰۲۰۶یازدهم۱۳۹۹
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۰۲۰۶دوازدهم۱۴۰۰
عربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۷دهم۱۳۹۸عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۰۲۰۷یازدهم۱۳۹۹
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۰۲۰۷دوازدهم۱۴۰۰
عربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۸دهم۱۳۹۸عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی - برای دیپلمه های علوم و معارف اسلامی
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۰۲۰۸یازدهم۱۳۹۹
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۰۲۰۸دوازدهم۱۴۰۰
۳- فرهنگ و معارف اسلامیدین و زندگی (۱)۱۱۱۲۰۴دهم۱۳۹۸عمومی غیرگروه آزمایشی علوم انسانی
دین و زندگی (۲)۱۱۱۲۰۴یازدهم۱۳۹۹
دین و زندگی (۳)۱۱۱۲۰۴دوازدهم۱۴۰۰
دین و زندگی (۱)۱۱۰۲۰۵دهم۱۳۹۸عمومی ویژه گروه آزمایشی علوم انسانی
دین و زندگی (۲)۱۱۰۲۰۵یازدهم۱۳۹۹
دین و زندگی (۳)۱۱۰۲۰۵دوازدهم۱۴۰۰
اصول و عقاید (۱)۱۱۰۲۲۷دهم۱۳۹۸عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی- برای دیپلمه های علوم و معارف اسلامی
اصول و عقاید (۲)۱۱۰۲۳۲یازدهم۱۳۹۹
اصول و عقاید (۳)۱۱۰۲۲۷دوازدهم۱۴۰۰
۴- زبان انگلیسیانگلیسی (۱)۱۱۰۲۳۰دهم۱۳۹۸
انگلیسی (۲)۱۱۱۲۳۰یازدهم۱۳۹۹
انگلیسی (۳)۱۱۱۲۳۰دوازدهم۱۴۰۰

ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی و فنی

نام درسنام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپ
۱- ریاضیاتریاضی (۱)۱۱۰۲۱۱دهم۱۳۹۸
هندسه (۱)۱۱۰۲۱۳دهم۱۳۹۸
هندسه (۲)۱۱۱۲۱۳یازدهم۱۳۹۹
آمار و احتمال۱۱۱۲۱۵یازدهم۱۳۹۹
حسابان (۱)۱۱۱۲۱۴یازدهم۱۳۹۹
حسابان (۲)۱۱۲۲۱۴دوازدهم۱۴۰۰
هندسه (۳)۱۱۲۲۱۳دوازدهم۱۴۰۰
ریاضیات گسسته۱۱۲۲۱۵دوازدهم۱۴۰۰
۲- فیزیکفیزیک (۱)۱۱۰۲۰۹دهم۱۳۹۸
فیزیک (۲)۱۱۱۲۰۹یازدهم۱۳۹۹
فیزیک (۳)۱۱۲۲۰۹دوازدهم۱۴۰۰
۳- شیمیشیمی (۱)۱۱۰۲۱۰دهم۱۳۹۸
شیمی (۲)۱۱۱۲۱۰یازدهم۱۳۹۹
شیمی (۳)۱۱۲۲۱۰دوازدهم۱۴۰۰

ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درسنام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپ
۱- زمین شناسیزمین شناسی۱۱۱۲۳۷یازدهم۱۳۹۹
۲- ریاضیریاضی (۱)۱۱۰۲۱۱دهم۱۳۹۸
ریاضی (۲)۱۱۱۲۱۱یازدهم۱۳۹۹
ریاضی (۳)۱۱۲۲۱۱دوازدهم۱۴۰۰
۳- زیست شناسیزیست شناسی (۱)۱۱۰۲۱۶دهم۱۳۹۸
زیست شناسی (۲)۱۱۱۲۱۶یازدهم۱۳۹۹
زیست شناسی (۳)۱۱۲۲۱۶دوازدهم۱۴۰۰
۴- فیزیکفیزیک (۱)۱۱۰۲۱۴دهم۱۳۹۸
فیزیک (۲)۱۱۱۲۴۴یازدهم۱۳۹۹
فیزیک (۳)۱۱۲۲۴۴دوازدهم۱۴۰۰
۵- شیمیشیمی (۱)۱۱۰۲۱۰دهم۱۳۹۸
شیمی (۲)۱۱۱۲۱۰یازدهم۱۳۹۹
شیمی (۳)۱۱۲۲۱۰دوازدهم۱۴۰۰

دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی


نام درسنام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- ریاضیریاضی و آمار (۱)۱۱۰۲۱۲دهم۱۳۹۸
ریاضی و آمار (۲)۱۱۱۲۱۲یازدهم۱۳۹۹
ریاضی و آمار (۳)۱۱۲۲۱۲دوازدهم۱۴۰۰
۲- اقتصاداقتصاد۱۱۰۲۲۱دهم۱۳۹۸
۳- زبان و ادبیات فارسیعلوم و فنون ادبی (۱)۱۱۰۲۰۳دهم۱۳۹۸
علوم و فنون ادبی (۲)۱۱۱۲۰۳یازدهم۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی (۳)۱۱۱۲۰۳دوازدهم۱۴۰۰
۲- زبان عربیعربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۷دهم۱۳۹۸
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۰۲۰۷یازدهم۱۳۹۹
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۰۲۰۷دوازدهم۱۴۰۰
عربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۸دهم۱۳۹۸دیپلمه های علوم و معارف اسلامی
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۰۲۰۸یازدهم۱۳۹۹
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۰۲۰۸دوازدهم۱۴۰۰
۵- تاریختاریخ (۱) ایران و جهان باستان۱۱۰۲۱۹دهم۱۳۹۸
تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه۱۱۲۲۱۹یازدهم۱۳۹۹
تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر۱۱۲۲۱۹دوازدهم۱۴۰۰
تاریخ اسلام (۱)۱۱۰۲۳۳دهم۱۳۹۸دیپلمه های علوم و معارف اسلامی
تاریخ اسلام (۲)۱۱۱۲۳۳یازدهم۱۳۹۹
تاریخ اسلام (۳) ایران در دوره اسلامی۱۱۲۲۳۳دوازدهم۱۴۰۰
۶- جغرافیاجغرافیای ایران۱۱۰۲۱۸دهم۱۳۹۸
جغرافیای (۲) جغرافیای ناحیه ای۱۱۱۲۱۸یازدهم۱۳۹۹
جغرافیا (۳) کاربردی۱۱۲۲۱۸دوازدهم۱۴۰۰
۷- علوم اجتماعیجامعه شناسی (۱)۱۱۰۲۲۰دهم۱۳۹۸
جامعه شناسی (۲)۱۱۱۲۲۲یازدهم۱۳۹۹
جامعه شناسی (۳)۱۱۲۲۲۲دوازدهم۱۴۰۰
۸- فلسفهفلسفه (۱)۱۱۱۲۲۶یازدهم۱۳۹۹
فلسفه (۲)۱۱۲۲۲۶دوازدهم۱۴۰۰
۹- منطقمنطق۱۱۰۲۲۳دهم۱۳۹۸
۱۰- روانشناسیروانشناسی۱۱۱۲۲۴یازدهم۱۳۹۹


ارسال نظر