در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۷۵۱۲۳
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۸
تولید ماسک زیبایی صورت و پد چشم بر پایه نانو مواد محصول دانش بنیان یکی از شرکت‌های دانش بنیان است که به بازار عرضه شده است.

تولید ماسک‌های ارگانیک با قابلیت آب رسانی و جذب سموم از پوستبه گزارش خبرگزاری دانا، امین رضایی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، با بیان اینکه ماسـک زیبایـی صـورت این شـرکت از نانوسـلولز باکتریایـی در ترکیـب بـا مـواد مفیـد بـرای سـلامت و شـادابی پوسـت سـاخته شـده اسـت، گفت: سـاختار نانوسـلولز از جهاتـی شـبیه سـاختار پوسـت اسـت؛ چرا که نانوسـلولزی و آهسـته‌رهش بودن این ماسک باعـث شده تا این ماسـک مـواد مغذی، ویتامین‌هـا، آب و مـواد مفیـد دیگـر را بـا کارایـی بـالا بـه سـلول‌های پوسـت برسـاند و سـموم و ترکیبـات مضـر را از سـلول‌ها جـذب کنـد.

وی از ویژگی‌هـای ممتاز ایـن ماسـک را اسـتفاده از مـواد کاملـا طبیعـی و ارگانیـک دانسـت و اظهار کرد: پدهـای زیـرچشـمی معمـولا بـرای رفـع مشـکلاتی ماننـد سـیاهی و گـودی زیـر چشـم، چـروک در زیـر و اطـراف چشـم و مراقبت‌هـای بعـد از اعمـال اصلاحـی زیـرچشـم ماننـد اصـلاح کیسـه‌های زیـرچشـمی اســتفاده می‌شــوند.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، رضایی خاطر نشان کرد: بـرای عملکـرد بهتـر و موثرتـر پـد زیـرچشـمی، ایـن مـواد بایـد در تمـاس نزدیـک و موثـر بـا سـلول‌ها قـرار بگیرنـد تـا به‌وسـیله آنهـا جـذب شـوند. نانوسـلولز مورداسـتفاده در ایـن پدهـا بـه علـت سـاختار ویـژه و شـباهت سـاختار بـا پوسـت، بیشـترین تمـاس ممکـن را بـا سـلول‌های پوسـت برقـرار می‌کنـد.

به گفته وی ماسـک‌های زیبایـی انـواع مختلفـی دارنـد کـه بـرای سـنین مختلـف و کاربردهـای مختلـف مورد اسـتفاده قــرار می‌گیرنــد کــه معمول‌ترین آنهـا، ماسک‌های آب‌ رسـان، ویتامینـه و سـم‌زدا بـرای خانم‌های سـنین ۳۰ تـا ۶۰ سـال اسـت.

انتهای پیام

ارسال نظر