در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۸۹۶۶۴
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۴
اردیبهشت ماه 1401،در کل کشور حدود6/3 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 2742 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 20/9 درصد و 49/2 درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش خبرگزاری دانا در اردیبهشت ماه 1401،در کل کشور حدود6/3 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 2742 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 20/9 درصد و 49/2 درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 2/0 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 1366 هزار میلیلارد ریال مبادله شد.

در اردیبهشت ماه 1401 ،49/6 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران اصفهان و خراسان رضوی مبادله گردیده است که به ترتیب با 31/2 درصد ،11/1 درصد و 7/3 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند

در ماه مذکور 62/5 درصد از ارزش چک های فوق در سه استان تهران 49/8 درصد اصفهان 7/3 و خراسان رضوی 5/4 درصد مبادله گردیده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها ادارا بوده اند.

در اردیبهشت ماه 1400، در کل کشور حدود 5/7 میلیون فقره چـک بـه ارزشـی حـدود
1943 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ بـه ترتیب 6/7 درصـد و
3/31 درصد افزایش نشان میدهد در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 2/2 میلیون فقره چک به ارزشی بـیش از 932 هزار میلیارد ریال مبادله گردید.
در اردیبهشت ماه 1400، 8/47 درصد از تعداد چکهاي مبادله اي کل کشور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله گردیده است که به ترتیب بـا 0/29 درصـد ،1/11 درصـد و 7/7 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بوده اند. همچنین 1/61 درصد از ارزش چکهاي فوق در سه استان تهران (0/48 درصد)، اصفهان (1/7 درصـد) و خراسان رضوي (0/6 درصد) مبادله گردیده است کـه بیشـترین سـهم را در مقایسـه بـا سـایر استانها دارا بوده اند. 

ارسال نظر