در شرایطی که نوسانات بازار به اخبار متصل شده است، معامله گران بزرگ و با تجربه به احتمال زیاد با احتیاط رفتار خواهند کرد و خرید و فروش های بازیگران هیجانی افزایش خواهد یافت. 

برخی از تحلیل گران فنی باور دارند با حمایت دلار در سطح حساس ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان،‌ دور از انتظار است که بتوان در کوتاه مدت انتظار افت معنی دار اسکناس آمریکایی را داشت. با این حال در صورت احیای توافق هسته ای، حداقل در کوتاه مدت اسکناس آمریکایی به زیر مرز ۳۰ هزار تومان بازخواهد گشت.  از سوی دیگر،‌ این توافق می تواند وسعت انتظارات افزایشی را  نیز برای یک بازه میان مدت مدیریت کند.