در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۰۶۸۷۴
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۰
از سوی ایرانداک؛
گزارش عملکرد تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری دانا به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن نزدیک به ۴۶۹ هزار عنوان پارسا، بیش از ۱۷۴ هزار عنوان پیشنهاده، و ۳۵۰ هزار عنوان مقاله و روی هم با بیش از ۹۴ میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانه «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد.

در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، بیش از ۴۲ هزار استاد و نزدیک به ۳۴۰ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۶۹۷ مؤسسه، نزدیک به ۲۵۳ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گزیده عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است.

گزیده عملکرد همانندجویی پایان‌نامه‌، رساله‌، پیشنهاده، و مقاله در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

عملکرد همانندجویی

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانه همانندجو

۶۹۷

درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها

۲۵۲.۹۳۳

استادان عضو سامانه همانندجو

۴۲.۴۳۱

دانشجویان عضو سامانه همانندجو

۳۳۹.۸۵۱

نشریه‌های علمی عضو سامانه همانندجو

۲۵۴

درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها

۷.۰۷۳

همایش‌های عضو سامانه همانندجو

۳

درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها

۱۹

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

وابستگی سازمانی

شمار

مؤسسه‌های

عضو

شمار

درخواست

همانندجویی

شمار

استادان

عضو

شمار

دانشجویان

عضو

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی*

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

۱۲۲

۱۲۶.۰۶۴

۲۶.۴۹۷

۱۶۶.۸۷۱

۴۳.۰۹۶

دانشگاه پیام نور

۱۷۱

۴۹.۰۷۲

۴.۴۵۸

۴۸.۴۵۱

۹.۱۸۵

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

۲

۵۰

۲

۱۱۷

۱۹

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

۱

۷۸

۴

۳۳۷

-

دانشگاه فرهنگیان

۳

۵۶۲

۷۷۳

۹۴۸

۱۳۶

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

۳

۵۶۵

۲۷۰

۱.۱۳۸

۱۶.۱۵۹

سایر دستگاه‌های اجرایی

۳۹

۲.۶۷۵

۸۰۷

۵.۴۴۰

۲.۰۰۲

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

۲۶۷

۵۲.۰۳۵

۵.۱۶۸

۷۳.۳۰۴

۱۴.۰۶۴

دانشگاه آزاد اسلامی

۸۷

۲۱.۸۲۲

۴.۴۱۰

۴۳.۰۴۷

۶۷.۹۰۰

حوزه‌های علمیه

۲

۱۰

۴۲

۱۹۸

-

همه

۶۹۷

۲۵۲.۹۳۳

۴۲.۴۳۱

۳۳۹.۸۵۱

۱۵۲.۵۶۱

شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

همچنین ثبت پایان‌نامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانه «ثبت» در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.

در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، روی هم ۴۸۶ مؤسسه، بیش از ۹۲ هزار پارسا و ۳۹۵ مؤسسه، بیش از ۵۹ هزار پیشنهاده را در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده، بارگذاری کرده‌اند. گزیده عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است.

گزیده عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

عملکرد ثبت پارسا

شمار

عملکرد ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پارسا

۴۸۶

مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پیشنهاده

۳۹۵

ثبت پارسا

۹۲.۴۱۴

ثبت پیشنهاده

۵۹.۳۴۷

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

وابستگی سازمانی

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی *

ثبت پارسا

ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

۴۳.۰۹۶

۱۱۲

۴۶.۱۵۷

۹۸

۲۹.۹۵۷

دانشگاه پیام نور

۹.۱۸۵

۳۱

۱۰.۶۹۰

۲۷

۶.۵۲۴

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

۱۹

۱

۲

۰

۰

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

-

۰

۰

۰

۰

دانشگاه فرهنگیان

۱۳۶

۸

۱۲۴

۵

۵۴

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

۱۶.۱۵۹

۳

۴۰۳

۱

۱۹۲

سایر دستگاه‌های اجرایی

۲.۰۰۲

۲۲

۱.۳۶۸

۱۱

۶۵۴

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

۱۴.۰۶۴

۲۴۸

۱۹.۹۸۳

۲۱۲

۱۶.۴۶۶

دانشگاه آزاد اسلامی

۶۷.۹۰۰

۶۱

۱۳.۶۸۷

۴۱

۵.۵۰۰

حوزه‌های علمیه

-

۰

۰

۰

۰

همه

۱۵۲.۵۶۱

۴۸۶

۹۲.۴۱۴

۳۹۵

۵۹.۳۴۷

شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

گفتنی است ریز گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در ۸۴ برگ، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس است.

ارسال نظر