ایران تا چند سال دیگر نفت دارد؟

ایران تا چند سال دیگر نفت دارد؟

ایران برای بیش از 70 سال آینده همچنان منابع نفت و گاز در اختیار دارد و این در حالی است که تا آن زمان نفت بیشتر کشورهای جهان به پایان رسیده است.
آخرین اخبار