در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۰۳۴۳۹
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۶
موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران براي پاسخگويي به نيازهاي پژوهش‌هاي كاربردي «تحقيقات نظام سلامت» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آمادگي خود را براي پذيرش طرح‌هاي پيشنهادي اعلام کرده است.


عناوین فراخوان:

الف- طرح هاي مرتبط با تحقيقات نظام سالمت

1-پایش و ارزشیابی استقرار سند ملی تغذیه و امنیت غذایی در دانشگاههای علوم پزشکی

2- تحلیل سیاست نان کشور و بازنگری استانداردهای آرد

3- ارزشیابی برنامه کشوری آهن یاری دختران دبیرستانی

4- ارزیابي الگوی بهرهمندی )کمي( از خدمات سالمت در جمعيت دارای بيماری حاد و مزمن قبل و بعد از تغييرات پرداخت کارانه پزشکان بعد از اجرای طرح تحول سالمت

5- مطالعه ارزیابی هزینه کرد واحدها در حوزه معاونت بهداشت به تفکیك پایگاه های شهری،روستایی و حاشیه شهر

6- بررسی سهم پرداخت از جیب مردم و کاهش شاخص های حفاظت مالی به تفکیك بسته ها و برنامه های ارایه شده در طرح تحول سالمت حوزه بهداشت

7- ارزیابي ارتباط تغييرات الگوی مقدار مصرف خدمات سالمت با نظام پرداخت در طرح تحول سالمت

8- تعيين ارتباط عدم تقارن اطالعات گيرنده خدمت سالمتي و ارائه دهنده خدمت سالمت با مقدار دریافت خدمات سالمتي سرپایي و بستری

9- بررسي خدمات سالمت مستعد تقاضای القایي در ایران

10- بررسي و تحليل وضعيت سالمت کودک دچار ناتواني ذهني و جسمي صفر تا هشت ساله

11- ارزشيابي برنامه خيرین حوزه سالمت

12- ارزیابي ادغام آموزه های حفظ تندرستي و درمان های ساده خانگي طب ایراني در نظام مراقبت های اوليه سالمت روستایي

13-ارزیابی ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی کشور پس از اجرای طرح تحول سالمت 14- تدوین سند ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی – مدیریت درمان سکته حاد مغزی

15- تهیه شناسنامه برای شاخص های داشبورد دیده بانی سالمت

16- طراحی پروتکل ارزیابی طرح تحول سالمت در قسمت مراقبت های بهداشتی )پروپوزال می تواند ناظر بر بخشی از مداخله موجود در سطح کشور و یا جامع باشد

( 17- مقایسه، اعتبار سنجی و ارزیابی، صحت و دقت داده های ثبت شده در بانك های اطالعاتی موجود در ثبت مرگ مادران از 1389 تا 1393 18- شیوه اولویت بندی بومی پروژه های ارزیابی فناوری سالمت

19-تخمین و بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ تنزیل هزینه ها و پیامدهای حوزه سالمت کشور ایران

22-تحلیل سیاست های مدیریت بحران استان کرمان در خصوص کاهش اثرات مخاطرات آب و هوایی

21-بررسی کاربست تحقیقات مدیریت بحران در استان کرمان

22-آسیب شناسی قوانین و مقررات نظارت بر ساخت و ساز در استان کرمان

جدول تاریخ های جمع بندی پیشنهادات پژوهشی برای طرح در شورای معین موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران تاریخ

 95/02/23 و 94/12/14 و   95/03/20 و 95/01/2


به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از سایت وزارت بهداشت ؛درمان و آموزش پزشکی ؛

متن کامل این فراخوان و عناوین آن در لینک زیر قابل دسترسی است:دانلود فايل :farakhan.pdf ( 597KB )

ارسال نظر