در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۷۲۶۳۹
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۸
یک شرکت دانش بنیان موفق شد با استفاد از فناوری نانو، محصولات هوشمند متنوعی برای پایش دما در صنعت غذایی و دارویی تولید کند که یکی از آنها حسگر توپی برای پایش دمای مایعات حساس به دما مورد کاربرد در صنعت شیر و کنستانتره است.
به گزارش خبرگزاری دانا محصـولات حساس زیـادی وجـود دارند کـه در طول زنجیره تأمین باید از نظـر دمایـی بـه طـور مسـتمر و بـادقـت بالایـی پایـش شـوند؛ بـرای مثـال برخی محـولات غذایی و دارویی ماننـد شـیر خـام، فرآورده هـای خونـی و تنوعـی از سـرم ها و واکسـن ها هسـتند کـه اگـر در فرآیند حمل ونقـل محیـط آنهـا تابـع شـرایط دمایـی ویـژه ای نباشـد، می تواننـد بـه سـرعت فاسـد شـوند یـا خواص خود را از دسـت بدهنـد.

بـرای جلوگیـری از وقـوع چنیـن خسـارت هایی بایـد بـا اسـتفاده از ابـزار نظارتـی قدرتمند، در کنـار پایـش دقیـق فرآینـد جابه جایـی محصـولات حسـاس، از رعایـت کامـل پروتکل هـا و اسـتانداردهای دمایـی نیـز اطمینـان حاصـل کـرد.

در همین زمینه یک شرکت دانش بنیان توانست با تولید محصولات هوشمند برحفـظ شـرایط محیطـی ایـده آل بـرای محصـولات حسـاس بـه دما صحه گذاری کنـد.

این محصولات دانش بنیان نوعی برچسـب الکترونیکی هوشـمند و دیتالاگر و حسگرهای توپی هستند که برای پایش دمای مایعات طراحی و تولید شده و می توانـند گزارش های کامـلا اختصاصی شـده از دمای پیرامون محصول بـه کاربـر ارایه دهنـد.


فرشاد نظری عضو این شرکت دانش بنیان در خصوص کاربرد این محصول دانش بنیان روز جمعه به خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا گفت: این شرکت از سال ۹۸ فعالیت خود را در زمینه مانیتورینگ دما و شرایط محیطی شروع کرده است، مانیتورینگ دما با استفاده محصولات شرکت در پروسه های مختلفی از خط تولید گرفته تا پروسه حمل و نقل، انبارداری و سردخانه ها انجام می شود.

وی گفت: کول تگ بال یکی از محصولاتی است شبیه به توپ طراحی و تولید شده، که برای حمل و نقل مایعات حساس به دما مانند شیر، کنسانتره ها، مالت ها  استفاده می شود، این محصول داخل تانکر مایعات قرار می گیردو چگالی آن طوری طراحی شده است که بر روی سطح مایع ازقبیل شیر که نباید هم بخورد معلق بر روی سطح شیر می ماند و مانع از هم خوردن شیر می شود.

این فناور یادآور شد: قابلیت برنامه ریزی این محصول باعث می شود، بتوانـد در بازه هـای زمانـی تعییـن شـده، از دمـای محیـط پیرامونـش نمونه بـرداری کنـد و سـپس بـر اسـاس تنظیماتی کـه روی آن اعمـال می شـود، طیـف وسـیعی از محاسـبات خطـی یا حتـی غیرخطی را روی ایـن داده ها انجام دهد.

نظری همچنین گفت: گزارش هایی کـه کـول تـگ پـرو تولیـد می کند سریعا روی یـک فضـای ابـری (Cloud )بارگزاری و دسترسـی بـه آنهـا از طریـق یـک تلفـن همـراه هوشـمند نیـز بـه آسـانی امکان پذیـر می شود، ایـن اقدام باعث می شـود علاوه بر جلوگیـری از مفقـود شـدن گزارشـ ها، عملیاتـی ماننـد تجمیع داده هـا و بهره برداری آمـاری از آنها نیـز امکان پذیر شـود.

وی ادامه داد: ایـن محصـول بـه دلیـل فنـاوری پیشـرفته و دارا بـودن گواهینامـه CE (گواهینامـه انطبـاق محصـول اتحادیـه اروپـا) آمادگــی ورود بــه بازارهــای صادراتــی اروپــا را نیــز دارد.

عضو این شرکت دانش بنیان افزود: برچسب الکترونیکی هوشمند و دیتا لاگر دما نیز از دیگر محصولات تولیدی شرکت است که به کاربر گراف دمایی را با استفاده از سخت افزار NFC گوشی همراه می دهد، این محصول در خط تولید استفاده می شود و به جای ماشین های بزرگ با حجم بالا برای پایش دمای محیط در ابعاد مینیاتوری طراحی شده است، داخل خط تولید که پروسه ریلی دارند قرار می گیرد و کل فرآیند خط تولید راپایش می کند و دما را در نقاط مختلف ثبت می کند و در آخر گزارش دمایی را اطلاع می دهد.

نظری یادآور شد: تمامی سخت افزار، نرم افزار و سنسورهای این محصول توسط تکنسین های این مجموعه دانش بنیان طراحی وتولید شده است.

انتهای پیام/

برچسب ها: دانش بنیان
ارسال نظر