در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۷۳۴۳۵
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۵
کیت ایران‌ساخت قادر است سلول‌های توموری را از نمونه خون بیماران سرطانی، جداسازی و با یک میکروسکوپ ساده نوری، شمارش کند.
به گزارش خبرگزاری دانا فاطمه ملاعباسی مدیرعامل شرکت زیست‌فناوری سرطان گفت: کیت سی‌تی‌سی شـامل سـرسـوزن پزشـکی عامل‌دارشـده بـا آنتی‌بـادی برای جداسـازی و شـمارش ســلول‌های تومــوری از نمونــه خــون بیمــاران ســرطانی اســت و می‌توانــد چندیــن مارکــر ســطحی ســلول را شناســایی کـرده و به‌طــور هم‌زمــان تمــام ســلول‌های ســرطانی بــا مارکرهــای مختلــف را جداســازی کنــد.

از جمله کاربردهــا و قابلیت‌هــای این محصول می‌توان به دسترسی آسان به سلول سرطانی در خون بیمار، قیمت پایین و سازوکار تشخیص آسان و راحت سلول‌های سرطانی اشاره کرد.

با استفاده از این کیت، ضمن راحتی کار کردن با سوزن، استفاده از 10 آنتی‌بادی در یک سوزن فراهم شده است.

تشـخیص بسـیار سـاده

در ایـن محصـول، ابـزاری جدیـد کـه بتوانـد چندیـن مارکـر سـطحی سـلول را شناسـایی کنـد و تمـام سـلول‌های سـرطانی را بـا مارکرهـای مختلـف جداسـازی کنـد، ارائـه می‌شـود.

یـک مزیـت بسـیار مهـم ایـن روش نسـبت بـه مکانیزم‌هـای دیگر، روش تشـخیص بسـیار سـاده آن اسـت که بـا کمتریـن تجهیزات و فقـط بـا یـک میکروسـکوپ سـاده نـوری قـادر اسـت سـلول‌های موردنظـر را شناسـایی و شـمارش کنـد.

از دیگــر ویژگی‌هــای این محصــول، قیمــت پاییــن آن و راحتــی کار بــا آن توسط پرســتاران اســت.

افزایش 20 برابری در 9 سال

بـرآورد تقاضـای بالقـوه اسـتفاده از ایـن فنـاوری در کشـور بالـغ بـر 6000 تسـت در سـال 1400 بوده

کــه ایــن تعــداد در ســال 1409 بــه 120000 عــدد تســت می‌رســد.

بــا احتســاب 20 درصــد ســهم دســتگاه‌های موجــود در ایــران، تقاضــای بالقــوه ایــن دســتگاه در ســال‌های 1400 و 1409 بــه ترتیــب 12000 و 24000 تسـت بـرآورد شـده اسـت. ظرفیـت اسـمی محصـول 12000 ویال تسـت در سـال اسـت.

توان 100درصدی تولید در سال پنجم فعالیت

تولیـد در سـال اول بهره‌بـرداری بـا 40 درصـد ظرفیـت اسـمی آغـاز و در سـال پنجـم بـه 100 درصـد خواهـد رسـید.

در نشــاندن نانــوذرات روی ســوزن‌ها و عامــل‌دار کــردن آنــان بــا آنتی‌بــادی، از فنــاوری نانــو و  زیســت‌فناوری اســتفاده شــده اســت کــه از جملــه مصادیــق همگرایــی فناورانــه هســتند.

انتهای پیام/

ارسال نظر