در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۷۶۰۵۳
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۶
با توجه به جمعیت زیاد ام‌اس کشور در سطح خاورمیانه، تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از موش‌های استاندارد دارای این بیماری، پژوهش‌ها در این حوزه گسترده‌تر شود.
به گزارش خبرگزاری دانا بیماری ام‌اس، یک بیماری مزمن و پیش‌رونده سیستم عصبی مرکزی است که باعـث ایجـاد اختلال حسی، ضعف، گرفتگی عضلانی، اخـتلال بینـایی، اختلال شناختی، خستگی، لرزش اندام‌ها، اختلال در دفع ادرار، مدفوع، عملکرد جنسی و تعادل، فراموشـی، کـاهش شنوایی، کرختی، تاری دید، دوبینی و اختلال گفتـاری در فرد بیمار می‌شود.

 

بالاتر از خاورمیانه

علت این بیماری ناشناخته است و درمان قطعی نیز ندارد. بیماری ام‌اس به صورت مشخصی، کیفیت زندگی بیماران و خانواده آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهـد و هزینه اقتصادی زیادی را به جامعـه و خانواده فرد تحمیل می‌کند.

در ایـران میـزان شـیوع ایـن بیمـاری، 15 تا 30 مـورد در هـر 100  هـزار نفــر است کـه اگرچه آمار بالایی در سطح خاورمیانـه محسوب می‌شود امـا در مقایسـه بـا کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی، میـزان ابتـلای کمتـری دارد.

 

شیوع بیشتر در زنان

هـم‌اکنـون اسـتان‌های اصفهـان، تهـران و قـم، بیشـترین شـیوع بیمـاری ام‌اس را در کشـور بـه خـود اختصـاص داده‌انـد. شـیوع این بیماری، در زنـان ایرانـی سـه برابـر مـردان و بیـش از میانگیـن جهانـی اسـت بـه‌طـوری‌کـه ایـن بیمـاری در بیـن زنـان سـایر کشـورها، شـیوع دوبرابـری نسـبت بـه مـردان دارد.

 

همکاری حوزه‌های مرتبط

بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری ام‌اس در ایـران طی سـال‌های اخیر، شـبکه ملی مدل‌سـازی حیوانـی و تحقیقات‌ درون‌تنـی بر آن شد تـا بـا بهره‌گیـری از تجـارب ارزنـده متخصصان ایـن امر در کشـور و نیـز همکاری بـا مرکز تحقیقـات فناوری‌هـای نوین قلـب و عـروق، انسـتیتو پاسـتور ایـران و پژوهشـگاه ملـی مهندسـی ژنتیک و زیسـت‌فنـاوری بـرای اولین بـار، موش‌های اسـتاندارد دارای بیماری ام‌اس را در کشـور تولید و در اختیار مراکز دانشـگاهی و تحقیقاتی و همچنن محققان کشـور قرار ‌دهند.

رویکردی که کمک بزرگی به شناخت ابعاد مختلف این بیماری و توسعه پژوهش‌ها در این حوزه خواهد کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر