در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۱۴۰۸۵
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۷
براساس شیوه نامه جذب استعدادهای برتر در رشته های اولویت دار، تسهیلاتی چون اعطای هزینه تحصیلی ماهانه و وام ودیعه مسکن به مشمولان تعلق می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری دانا به منظور حمایت‌ از رشــد رشــته‌های علوم پایه‌ و علوم انســانی‌ و ورود اســتعدادهای برتر کشــور به‌ این‌ رشــته‌ها، بنیاد ملی‌ نخبگان با تصویب‌ یک شیوه نامه‌ از جذب استعدادهای برتر در رشته‌های اولویت‌دار کشور حمایت‌ می‌کند.

مشمولان طرح؛ از دارندگان نشان های طلا تا رتبه های ۱ تا ۱۰۰

دارندگان نشان های طلا، نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی‌ دانش‌آموزی ادبیات، ریاضی‌، زیست‌، شیمی‌، فیزیک‌، کامپیوتر و نجوم، با معرفی‌ باشگاه دانش‌پژوهان جوان و همچنین دارندگان رتبه‌های ١ تا ١٠٠ آزمون سراسری ورود به‌ مقطع‌ پایه‌ دانشگاه در گروه های آزمایشی‌ علوم ریاضی‌ و فنی‌، علوم تجربی‌، و علوم انسانی از مشمولان این طرح و شیوه نامه به شمار می روند.

دارندگان رتبه‌های ١ تا ٥٠ آزمونهای سراسری ورود به‌ مقطع‌ پایه‌ دانشگاه در گروه های هنر و زبان های خارجی نیز جزو مشمولان طرح هستند.

اعطای هزینه تحصیلی ماهانه و وام ودیعه مسکن به دانشجویان مشمول

اعطای تسـهیلات به‌ دانشـجویان مشـمول طرح در هر یک‌ از دوره کارشـناسـی‌، کارشـناسـی‌ ارشـد و دکتری، مطابق‌ جدول زیر صورت می‌گیرد.

جزئیات جذب استعدادهای برتر در رشته‌های اولویت‌دار

تسـهیلات پذیرش بدون آزمون در دکتری تخصـصـی‌ با شروع به‌ تحصیل‌ از حداکثر دو سال پس‌ از دانش‌آموختگی‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد:

بهره مندی از تسهیلات دانشجویی‌ (درحین‌ تحصیل‌) طرح در اولین‌سال تحصیلی‌ِ دورة بالاتر

بهره مندی از تســهیلات نظام وظیفه‌ تخصــصــی‌ (ویژة دانش‌آموختگان برتر دانشــگاهی‌) پس‌ از دانش‌آموختگی‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد بر اساس مقررات بنیاد

تخصـیص‌ امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی‌ برای بهره کندی از تسـهیلات راه اندازی و حمایت‌ از کسـب‌وکارهای دانش‌بنیان، جذب در نهادهای فناورانه‌، جذب در مؤسـسـه‌های علمی‌ کشـور، اعتبار پژوهشـی‌ اسـتادیاران جوان، جذب در دسـتگاههای اجرایی‌ و پسادکتری مطابق‌ با شیوهنامه‌ و مقررات هریک‌ از طرح ها در بنیاد ملی‌

اولویت‌ بهره مندی از تســهیلات جذب در دستگاه های اجرایی‌ و اولویت‌ بهره مندی از تسهیلات جذب به‌ عنوان هیئت‌ علمی‌ (طرح شهید شهریاری).

برای دانش‌آموختگان، رشـته‌ تحصـیلی‌ِ آخرین‌ مقطع‌ تحصـیلی‌ و برای دانشـجویان دو رشـته‌ای، رشـته‌ اصـلی‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.

تغییر رشـته‌ اصـلی‌ از رشـته‌های هدف به‌ سـایر رشـته‌ها، چه‌ در حین‌ تحصـیل‌ و چه‌ در مقاطع‌ تحصـیلی‌ بالاتر، مصـداق خروج از شمولیت‌ در این‌ طرح است‌.

در صـورتی‌ که‌ رشـته‌ تحصـیلی‌ مشـمول از فهرسـت‌ رشـته‌ های هدف خارج شـود، تا زمانی‌ که‌ متقاضـی‌ شـرایط‌ پویایی‌ (بند ٢-٣) را به‌ صورت مستمر احراز کند می‌ تواند از تسهیلات این‌ طرح بهره مند بماند.

اعطای تسـهیلات به‌ دانشـجویان مشـمول طرح در دوره های کارشـناسـی‌، کارشـناسـی‌ارشـد و دکتری تخصـصـی‌ به‌ ترتیب‌ صرفا_ برای چهار سال، دو سال و چهار سال، صورت می‌پذیرد.

تعهدات مشمولان/ لزوم بازپرداخت کمک هزینه های دریافتی به نرخ روز

مشـمولان متعهد می‌شـوند در راسـتای ایفای مسـئولیت‌ اجتماعی‌، با توجه‌ به‌ زمینه‌ تحصـیلی‌ و علمی‌ خود، در حین‌ تحصـیل‌ و پس‌ از دانش‌آموختگی‌، در حل‌ مسائل‌ و چالش‌های اولویت‌دار علمی‌، پژوهشی‌، فناورانه‌ و فرهنگی‌ کشور مشارکت‌ نمایند.

مشــمولان به‌ ازای هر ســال اســتفاده از تســهیلات این‌ طرح، متعهد به‌ بازپرداخت‌ کمک‌هزینه‌های دریافتی‌ به‌ نرخ روز، مطابق‌ با شـیوه نامه‌ به‌روز شـده در هر سـال هسـتند. انجام فعالیت‌های مؤثر توسـط‌ مشمول پس‌ از فراغت‌ از تحصیل‌، می‌تواند جایگزین‌ بازپرداخت‌ نقدی محاسبه‌ شود.

هر شـش‌ ماه اشـتغال در زمینه‌ مرتبط‌ با رشـته‌ تحصـیلی‌ (به‌ تشـخیص‌ بنیاد ملی‌) یا یک‌ سـال اشـتغال در سـایر حوزهها در کشور با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌، معادل تسویه‌ یک‌نیمسال تحصیلی‌ از تعهدات مالی‌ به‌ شمار می‌رود.

ارسال نظر